අවසර දෙනුමැන..........


නිමා කළ නොහැකි සසර ගමනේ
සරණ යමි බුදු හිමිගේ සෙවණේ
අවසර දෙන්න බුදු හිමියනේ
විදින්නට දහම් සිහිල ඔබගේ සෙවණේ

දෑසේ කදුලු තිබුණත් මාගේ
සැනසුමක් ඇත බුදු හිමිගේ සෙවණේ
අවසර දෙන්න බුදු හිමියනේ
දෙපා නැමදුමට බුදු හිමිගේ

2 අදහස්:

චන්දික said...

හ්ම්..... ලස්සන පද වැලක්...

මධුරංග said...

ලස්සන කවි සංකල්පනාවක් !!!!

Post a Comment