සවිය ඔබයි මැණියනි.....මිනිසත් බව ලබා මෙලොවට මා වැදු මගේ අම්මා නුඹයි,
ලේ කිරි කැටි වලින් කුස සනහා මා හැදු  මගේ අම්මා නුඹයි,
අකුරු කියවා පසල් දිවිය ජය ගතිමි මා නුඹ නිසා,
අත් වැලක් විය ජය ගන්න ජීවිතය ඔබේ ඔවදන් නිසා,
බොහෝ දුර ඇත තවත් ඇවිද යන්නට ජීවිත ගමනේ,
සදාකල් රැදෙන්න මගේ සෙවනැල්ල මෙන් මා අසල,
ඔබේ ආදරය මහ මෙරක් විය මගේ දිවියට,
ගෙවන්නට බෑ නුඹේ ණය මට මේ ආත්මයේ,
මගේ බුදුන් ඔබ නිසා.....
අවසර දෙන්න නමදින්න ඔබේ දෙපා.....


ඇගිලි තුඩු එක්කර සිනිදු පය පළමුවර පොළව සිප ගත්තේ ඔබ නිසයි….
දහඩිය ලේ වපුරා ගෙනා රස බොජුන් කුසට අහරක් වූයේ ඔබ නිසයි….
යොමු කරන්නට මගේ දිවිය යහමගට,
රැ දිවා නිදි වරා කැප කළා ඔබේ මුලු ජීවිතයම….
කියා නිම කළ නොහැක ඔබෙන් ළද පිය සෙනෙහස….
මෙලොව කිසිවෙක් නැත ඔබට සම කළ හැකි,
ණය ගැති පියාණනි….මගේ දිවි තුරා……..