ගිගිරුම් දිදි වහින්නේ මහ වැසි,
වැහි වළාකුලේ හිරු කිරණ අහිමිද මහ පොළවට.....

උණුසුමෙන් පොළව ඉරිතලමින්,
හිරු රැස් නපුරු ඇයි මහපොළවට.....
කෙලෙස දරන්නද අහසේ නපුරුකම්.....

වැහිබිංදු සමඟින් හිරු රශ්මිය ඇත්නම් එකලෙස,
සරු ඵල නෙලා ගතහැක පොලෝ තල‍යේ උතුරන ස්නේහයෙන්....