සැබෑ නොවු පැතුමක්......


කවදාවත් අප මිතුරන් සේ හමු නොවුනත්
දැනුනා ඔබේ වේදනාවන් විදවපු
දැසට කදුළු ඉනුවා ඔබ ගැන කියවු විට
පැතුමක් එක්කලා සිතින් සුවපත් වෙන්න කියා
ඒ දැනුනු නිසා ඔබ මිතුරෙක් අපේ කියා


ලැබුණු විට අසන්නට ඒ පැතුම් සුළගට පාවි ගිය බවක්
දැනුනා මිතුරෙක් අප අත්හැර දැමු ලෙසින්
ඉතිරිව ඇත්තේ දැන් එක පැතුමකි පතන්නට
උපදින ආත්මයකදී මෙවන් දුකක් නොවී ඔබ හට
එන්න අප අතරට හැඬවු අප සනසන්නට

1 අදහස්:

Kathandara said...

දිලුම් වෙනුවෙන් අපි හොඳ මිනිසුන් වෙමු!

Post a Comment