කදුලක්.......


උදෑසනම හිරැ පායා එන විට,
නෙත් විකසිත වූයේ ඔබගෙන් පණිවිඩයක් දැක ගැනීමට,

එය නොදුටු මගේ නෙතු අයා සිටියා එය ලැබෙන තුරා…..
පසුව හෝ එවූ පණිවිඩය මගේ නෙතු අග කදුලක් ඇති කළේ පෙර ලෙස එහි ආදරයක් ගැබ් නොවී තිබූ  නිසාවෙනි,
කියන්න මා කළ වරද,,,,,
රිදවන්න මේ තරමට,

කවදා හෝ දැනුනොතින් ඔබටත් මෙවන් දුකක්
තේරැම් යාවි මගේ වේදනාව,

ඒත් මම හැමදාමත් පතන්නෙ, මගේ සුදු අයියාගේ සතුට පමණයි……….

ᵯᵰᵱᵲᵳᵴᵵᵶᵷᵸᵹᵺᵻᵼᵽᵾᵠᵠᵠᵠᵠ……….


0 අදහස්:

Post a Comment